• 23 เ.ม.ย. 2561 คณาจารย์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ศึกษาดูงานด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  23 เ.ม.ย. 2561 คณาจารย์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณ

 • 20 เม.ย. 2561 โครงการ

  20 เม.ย. 2561 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

 • 19 เม.ย. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  19 เม.ย. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติมอบนโยบายกา

 • 11 เม.ย. 2561 ร่วมกิจกรรมงานกาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  11 เม.ย. 2561 ร่วมกิจกรรมงานกาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ

 • 11 เม.ย. 2561 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญเมืองสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  11 เม.ย. 2561 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญเมืองสุราษฎร

 • 9 เม.ย. 2561 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  9 เม.ย. 2561 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

 • 9 เม.ย. 2561 ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม

  9 เม.ย. 2561 ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเ

 • 9 เม.ย. 2561 กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

  9 เม.ย. 2561 กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู

 • 6 เม.ย. 2561 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

  6 เม.ย. 2561 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาท

 • 4 เม.ย. 2561 โครงการอบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2563 รุ่นที่ 4

  4 เม.ย. 2561 โครงการอบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติเพื่

 • 4 เม.ย. 2561 ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

  4 เม.ย. 2561 ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหว

 • 2 เม.ย. 2561 พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  2 เม.ย. 2561 พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดจังห

 • 2 เม.ย. 2561 งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561

  2 เม.ย. 2561 งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเ

 • 31 มี.ค. 2561 พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์

  31 มี.ค. 2561 พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์

 • 31 มี.ค. 2561 วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

  31 มี.ค. 2561 วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 2561 : GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 2561 : GPP จังหวัดสุราษฎร์ธาน

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 : น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 : น้ำประปา แหล่งน้ำจำเ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหว

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP ปี 2558)

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจัง

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทค

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 15 เดือน มี.ค. 2561 : สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 15 เดือน มี.ค. 2561 : สำรวจความต้องการพั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 16 เดือน มี.ค. 2561 : วิธีใช้งานสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 16 เดือน มี.ค. 2561 : วิธีใช้งานสแกน QR Code ด

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 17 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 17 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของผู้สูงอ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 18 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 18 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของประชากร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 19 เดือน เม.ย. 2561 : ประชากรรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2558-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 19 เดือน เม.ย. 2561 : ประชากรรวมจังหวัดส

Previous
Next

Foot 2