• พิธีปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 4

  พิธีปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์

 • พิธีรับมอบของสนับสนุนการจัดงานออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  พิธีรับมอบของสนับสนุนการจัดงานออกร้านเหล่ากาชาดจัง

 • พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์

  พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์

 • งานสัมมนา

  งานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจ

 • พิธีเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 4

  พิธีเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร

 • ร่วมพิธีเปิดโครงการ

  ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสต

 • การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินโครงการประเมินสำนักง

 • พิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชก

 • การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำป

 • การควบคุมคุณภาพข้อมูล โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

  การควบคุมคุณภาพข้อมูล โครงการสำรวจภาวะการทำงานของป

 • การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network ครั้งที่ 1

  การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network ครั้งที่ 1

 • ร่วมพิธีเปิดงาน

  ร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสุราษฎร์ธา

 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น

  การประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น

 • โครงการ

  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 2561 : GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 2561 : GPP จังหวัดสุราษฎร์ธาน

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 : น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 : น้ำประปา แหล่งน้ำจำเ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหว

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP ปี 2558)

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจัง

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทค

Previous
Next

Foot 2