55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน Big Data สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน Big Data สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานสถิติแห่งชาติก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินงานมาครบรอบ 55 ปี ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการในช่องทางที่หลากหลาย  เพื่อให้ข้อมูลสถิติถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีละกว่า 20 โครงการ และยังสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในนโยบายสำคัญๆ ของรัฐบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วสะท้อนไปยังรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ มาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย

อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการระบบสถิติและสารสนเทศ โดยบูรณาการข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 20 กระทรวง 200 กว่ากรม ผ่านกลไกแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยในการขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2564) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการจัดทำ Government Big Data จึงมีแนวคิดในการจัดทำ Data Centerทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งจะเริ่มต้นในระดับประเทศ โดยการบูรณาการข้อมูลภาครัฐระดับกระทรวง/ กรม เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ของภาครัฐ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ร่วมกับเจ้าของข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

 

เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ในการบูรณาการนโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจนและตรงเป้าหมาย โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน Big Data ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 20 สาขา สนับสนุนชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และมีการประสาน สนับสนุน การติดตามสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หรือการขยายผลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ของภาครัฐ

                  

 

สำหรับภารกิจสุดท้าย คือ การบริการข้อมูลสถิติ ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ผลิตเอง และรวบรวมมาจากหน่วยงานอื่นไว้บริการ และในยุคดิจิทัล สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ จึงมีช่องทางที่หลากหลายสำหรับให้บริการ โดยได้เปิดให้ใช้บริการทาง Mobile Application “THAI STAT” และทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวก ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลสถิติที่จัดทำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยการศึกษา พัฒนา และนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ ให้ทุกภาคส่วน ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง

อ่านเพิ่มเติม...
 • 12 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน (ศตมวาร) พระเทพพิพัฒนาภรณ์

  12 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 10

 • 7 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.สมุย

  7 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท

 • 6 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  6 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการอบรมและทัศนศ

 • 5 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือเรื่องหลักสูตรการอบรม และจัดหากลุ่มเป้าหมาย โครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  5 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือเรื่อ

 • 4 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กร การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด (Work shop 1จังหวัด 1 กิจกรรม)

  4 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้ส

 • 4 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

  4 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมกา

 • 25-30 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

  25-30 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ปฏ

 • 31 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2561

  31 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอ

 • 30 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร

  30 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความร

 • 28 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันวิสาขบูชา

  28 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันวิ

 • 28 พ.ค. 2561 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 5/2561)

  28 พ.ค. 2561 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ของสำนักงานสถิติจัง

 • 25 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์/ การบริหารแผน การเขียนโครงการและการวิเคราะห์โครงการ

  25 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครง

 • 24 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

  24 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมอบรมเชิง

 • 23 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย และการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)

  23 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิด

 • 25 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

  25 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำร

 • 25 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 และร่วมพิจารณา Work shop 1 จังหวัด 1 กิจกรรม

  25 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการข

 • 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน Big Data สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน Big Da

 • 21 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการ

  21 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ใ

 • 14 พ.ค. 2561สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.สุราษฎร์ธานี

  14 พ.ค. 2561สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.

 • 21 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศใสสะอาด

  21 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการเ

 • 19 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวันอาภร ประจำปี 2561

  19 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงส

 • 17 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1จังหวัด 1 กิจกรรม)

  17 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุ

 • 16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1จังหวัด 1 กิจกรรม)

  16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมวางแผนการขับเค

 • 16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับรองกงสุลใหญ่ (นางจิ้น ยี่หลิน) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา

  16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับรองกงสุลใ

 • 16 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าพบสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งใหม่

  16 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าพบสถิติจังหวั

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 22 เดือน มิ.ย. 2561 : สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 22 เดือน มิ.ย. 2561 : สำนักงานสถิติแห่งช

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 21 เดือน พ.ค. 2561 : โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 21 เดือน พ.ค. 2561 : โครงการสำรวจข้อมูลพ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 20 เดือน พ.ค. 2561 : การย้ายถิ่นของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 20 เดือน พ.ค. 2561 : การย้ายถิ่นของประชา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 19 เดือน เม.ย. 2561 : ประชากรรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2558-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 19 เดือน เม.ย. 2561 : ประชากรรวมจังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 18 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 18 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของประชากร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 17 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 17 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของผู้สูงอ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 16 เดือน มี.ค. 2561 : วิธีใช้งานสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 16 เดือน มี.ค. 2561 : วิธีใช้งานสแกน QR Code ด

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 15 เดือน มี.ค. 2561 : สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 15 เดือน มี.ค. 2561 : สำรวจความต้องการพั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทค

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP ปี 2558)

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจัง

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหว

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุร

Previous
Next

Foot 2