• 13 ต.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเ

 • 13 ต.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราฎร

 • 13 ต.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายพระราชกุศล ในเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแล

 • 3 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) พ.ศ. 2563

  3 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถ

 • 1 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทบทวนการปฏิบัติโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563

  1 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถ

 • 29 ก.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  29 ก.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุ

 • 18 - 20 ก.ย.​ 2562 สถิติ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติและ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

  18 - 20 ก.ย.​ 2562 สถิติ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่

 • 20 ก.ย. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  20 ก.ย. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เ

 • 19 ก.ย. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กพร.ปจ.สฎ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  19 ก.ย. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เ

 • 13-15 ก.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 )

  13-15 ก.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประ

 • 9-10 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  9-10 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข

 • 6 ก.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  6 ก.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นักวิชาการส

 • 4​ ก.ย.​ 2562​ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม​ประชุม​ชี้แจง​/การ​ติดตา​มงาน​/การ​ตรวจราชการ​ผ่านระบบ​ Video​ Conference​ ครั้ง​ที่​ 6/2562​

  4​ ก.ย.​ 2562​ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม​

 • 3 ก.ย. 2562 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2562

  3 ก.ย. 2562 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดส

 • 28 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

  28 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผู้อำนวยการกล

 • 21-23 ส.ค. 2562 ข้าราชาการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๒”

  21-23 ส.ค. 2562 ข้าราชาการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เ

 • 21 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การลงพื้นที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  21 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ก

 • 14 ส.ค. 2562 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

  14 ส.ค. 2562 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวั

 • 12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวาย

 • 12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธารี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนสาย 401

  12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธารี ร่วมโครงการจ

Previous
Next
 • สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

  สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

 • สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

  สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ

  ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่:1 มกราคม-มีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธา

 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใ

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

Previous
Next

Foot 2