• ประชุมถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ คณะกรรมการ ระดับอำเภอ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล (ครู ข)

  ประชุมถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ คณะกรรมการ ระดับอำ

 • การฝึกการอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัด ระยะที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การฝึกการอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศ

 • วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561

  วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำ

 • ลงพื้นที่ตรวจงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ลงพื้นที่ตรวจงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์

 • ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร

  ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "การควบคุมคุณภาพโครงการสำรว

 • ร่วมเปิดงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2561

  ร่วมเปิดงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปังบป

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 จังหวั

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ "โครงการเน็ตประชารัฐ" ผ่านสถานีวิทยุโท

 • ร่วมพิธีเปิดการอบรมและเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภาคใต้ตอนบน

  ร่วมพิธีเปิดการอบรมและเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและ

 • การถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร

  การถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "การปรับปรุงแผนที่ EA ดิจิท

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชก

 • การปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA)

  การปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA)

 • ร่วมรับฟังการชี้แจง

  ร่วมรับฟังการชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ

 • พิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade

  พิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade

 • โครงการ

  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 2561 : GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 2561 : GPP จังหวัดสุราษฎร์ธาน

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 : น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 : น้ำประปา แหล่งน้ำจำเ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหว

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP ปี 2558)

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจัง

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทค

Previous
Next

Foot 2