• 30 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะฯ

  30 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 30 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  30 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 29 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

  29 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีกิจกรรมอาสาพัฒนาศาสนสถาน

  28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

  28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

  28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 27 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนันทา ชุมศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร

  27 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 24 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มฯ

  24 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 23 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  23 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 23 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

  23 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 22 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนฯ

  22 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 20 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program) ”

  20 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 20 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่

  20 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 16 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563

  16 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 15 ก.ค. 2563 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Anaiytics

  15 ก.ค. 2563 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชากา

 • 16 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

  16 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 14 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

  14 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 11 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดศาลเจ้าและวัดไทร

  11 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 10 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

  10 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดควา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ป

 • การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ พ.ศ.2562

  การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิต

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ป

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.25

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.25

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 เดือนมกราคม

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.25

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุ

 • สถิติที่น่าสนใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สถิติที่น่าสนใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

  สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

 • สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

  สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

Previous
Next

Foot 2