• 21 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าหน้าในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563

  21 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 14 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

  14 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 11 พ.ย. 2562 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ได้ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที

  11 พ.ย. 2562 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติง

 • 4 พ.ย. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ตามโครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยฯ

  4 พ.ย. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 • 30 ต.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

  30 ต.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 28 ต.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยกากลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน

  28 ต.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยกากลุ่มวิชาการ

 • 25 ต.ค. 2562 นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) ครั้งที่ 12/2562

  25 ต.ค. 2562 นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาก

 • 24 ต.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  24 ต.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชากา

 • 24 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2563

  24 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการส

 • 23 ต.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

  23 ต.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พ

 • 23 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วม พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  23 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการส

 • 23 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  23 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการส

 • 17 ต.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ

  17 ต.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการธารน้ำใจท

 • 13 ต.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเ

 • 13 ต.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราฎร

 • 13 ต.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายพระราชกุศล ในเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแล

 • 3 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) พ.ศ. 2563

  3 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถ

 • 1 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทบทวนการปฏิบัติโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563

  1 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถ

 • 29 ก.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  29 ก.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุ

 • 18 - 20 ก.ย.​ 2562 สถิติ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติและ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

  18 - 20 ก.ย.​ 2562 สถิติ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่

Previous
Next
 • สถิติที่น่าสนใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สถิติที่น่าสนใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

  สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

 • สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

  สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ

  ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่:1 มกราคม-มีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธา

 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื

Previous
Next

Foot 2