• 21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผอ.กลุ่มปฎิบัติการสถิติ จัดประชุม/อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2 เม.ย. - ก.ย.2565)

  21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 13 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์การสำรวจข้อมูล โครงการสำมะโนธุระกิจและอุตสาหกรรม

  13 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 25 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมการประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564

  25 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 17 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมตรวจเยี่ยมฯ ผ่านทาง Facebook DGA Thailand และผ่านทาง YouTube DGA Thailand

  17 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 6 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

  6 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 27 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 รุ่น 2

  27 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 23 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธีฯ

  23 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 23 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ น.ส.ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน น.ส.สุนิวัย พิพรรธวงศา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมตรวจเยี่ยมฯ ผ่านระบบ Web conferrence

  23 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 21 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564

  21 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 9 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนพร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการจัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดฯ

  9 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 6 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมรับฟังการจัดกิจกรรมการเสวนา

  6 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 6 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ในงานรัฐพิธีฯ

  6 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 5 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสถิติ จัดประชุม/อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ

  5 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 2 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  2 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 2 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ น.ส.สุนิวัย พิพรรธวงศา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธีฯ

  2 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 1 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด

  1 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 1 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และน.ส.ฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ

  1 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 31 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสมรักษ์ แสงอาวุธ พนักงานสถิติ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะฯ

  31 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 29 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมีนาคม 2564

  29 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1)

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดส

 • การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ พ.ศ.2563

  การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิต

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดควา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ป

Previous
Next

Foot 2