เนื้อหา

การสำรวจภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โครงการสำมะโน/สำรวจ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  • สำมะโนการเกษตร : 2556 
  • ายงานผล การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน : 2558 : 2559

  • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ายงานการสำรวจ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4

ายงานการสำรวจ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2  : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 

รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2561 : ไตรมาสที่ 1 new

  • สำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2559 
  • สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 new21 
  • สำรวจการย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 new

โครงการสำรวจพิเศษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2