เนื้อหา

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 GPP3

 Foot 2