เนื้อหา

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐแก่ผู้ประกอบการชุมชน

ระหว่างวันที่ 4 –  6  สิงหาคม  2561

   ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี ถ.บายพาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ:

- เสวนาสินค้าชุมชนบนเน็ตประชารัฐ: การใช้เน็ตประชารัฐด้านการเกษตร

นางสาวพัชรีย์ พรหมฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ตัวอย่างความสำเร็จด้านการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์

    นางสาววรณัฐ โพธิครูประเสริฐ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท JP Real Estate (บริษัท จุพาชัย จำกัด)

การค้าออนไลน์ และองค์ประกอบของการทำตลาดออนไลน์
                      อาจารย์สุนิสา หง่าสงฆ์  ผจก.ศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันวิชาการ ทีโอที

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 38802522 2017717294946644_3239551771034517504_o 38878216 1608570442599043_4812976867709550592_o 38745555 1608570375932383_3939431702828417024_o  40000 40011 40014 40020 400  40015

40017   40021  40022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 4-6 สิงหาคม 2561 Qrmix4082561

 

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเพื่อชุมชนเน็ตประชารัฐ
ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1  โรงแรมบรรจงบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ:

- เสวนาสินค้าชุมชนบนเน็ตประชารัฐ: 

การค้าออนไลน์ และองค์ประกอบของการทำตลาดออนไลน์

     อาจารย์สุนิสา หง่าสงฆ์  ผจก.ศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันวิชาการ ทีโอที

- Web/Application เพื่อการบริการของภาครัฐ

     สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
           สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
           สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

0104

77

--------------------------------------------------- 

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 7-9 สิงหาคม 2561aro Qr7

 จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ


                                             

                                        

 

PR Netpacha3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
workshop1 workshop2

 

จุดติดตั้งสัณญาณเน็ตประชารัฐรายอำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           

MueangSuratthani
มืองสุราษฎร์ธานี

BanTaKhun
บ้านตาขุน

WiangSa
เวียงสระ

ThaChana
ท่าชนะ

 

KhianSa
เคียนซา


Kanchanadit
กาญจนดิษฐ์

Phanom

พนม

Phrasaeng
พระแสง

BanNaDoem
บ้านนาเดิม

 

Chaiya
ไชยา


DonSak
ดอนสัก

ThaChang
ท่าฉาง
Phunphin
พุนพิน

Vibhavadi
วิภาวดี

 

BanNaSan
บ้านนาสาร


ChaiBuri

ชัยบุรี

KhiriRatNikhom
คีรีรัฐนิคม

mixsurat
สุราษฎร์ธานี
 netpacha
เน็ตประชารัฐ

 

index-side-searchvillageค้นหาหมู่บ้านเน็ตฯ

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ตามมาตรา44)

ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์

เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตารางสถิติระดับจังหวัด ปี งบประมาณ 2561

โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการปฏิบัติงานรอบ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 (แยกรายโครงการ)
 

ลำดับที่

โครงการ 

จำนวน (ตาราง)

ผลการ

นำเข้า

ดาวน์โหลด

เอกสาร

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 

 

 

 

1) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

7

ม.ค.-61

1200x630bb

 

2) เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

7

ก.พ.-61

1200x630bb

 

3) ไตรมาส 4 พ.ศ. 2560

7

ก.พ.-61

1200x630bb

 

4) รายปี พ.ศ. 2560

7

ก.พ.-61

1200x630bb

 

5) เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

7

มี..-61

1200x630bb

2

สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

12

ม.ค.-61

1200x630bb

3

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2560

3

ม.ค.-61

1200x630bb 

4

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ขปัญหายาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25

ก.พ.-61

1200x630bb

5

สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560

15

           มี.ค.-61

1200x630bb

รวม

90

 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 2561 - ส.ค. 2561
นำเสนอตารางข้อมู ที่ : http://surat.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=95

Unitag QRCode_1522577038690

**********************************************

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ตามมาตรา44)

ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์

เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตารางสถิติระดับจังหวัด ปี งบประมาณ 2561

โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2561)

ลำดับที่

โครงการ 

จำนวน (ตาราง)

ผลการ

นำเข้า

ดาวน์โหลด

เอกสาร

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 

 

 

 

1) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

7

เม.ย.-61

1200x630bb

 

2) ไตรมาส 1  พ.ศ. 2561

7

เม.ย.-61

1200x630bb

 

3) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

7

พ.ค.-61

1200x630bb

 

4) เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

7

มิ.ย.-61

1200x630bb

 

5) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

7

ก..-61

1200x630bb

 

6) ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561

7

ก.ค.-61

 

 

7) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

7

ส.ค.-61

 

        8) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

7

ก.ย.-61

2

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 

6

เม.ย.-61

1200x630bb

3

สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560

23

พ.ค.-61

1200x630bb 

4

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

12

ก.ค.-61

1200x630bb

5

สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

11

           ก.ค.-61

1200x630bb

6

สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง

2

ก.ค.-61 

7

รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560

86 ก.ค.-61

รวม

196

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 2561 - ส.ค. 2561
นำเสนอตารางข้อมู ที่


**********************************************

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตามมารตา 44)

ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์

เรื่อง การดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)

โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

----------------------------------------------------------------

1. ด้านสังคม 

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2555 – 2560

1.2 ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

1.3 วิเคราะห์สถานการณ์เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจำนวนคนจน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2559 

2. ด้านเศรษฐกิจ

2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558 - 2560

2.2 สรุปผลการสำรวจ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

2.3 ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน พ.ศ. 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.4 ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2559

2.5 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

3.1 สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ พ.ศ. 2561

**********************************************

10 กันยายน 2561

ขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน


การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ตามมาตรา 44)
ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ 
เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตารางสถิติระดับจังหวัด ปี งบประมาณ 2561
โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2561)
ลำดับที่ โครงการ จำนวน (ตาราง) ผลการนำเข้า
1 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
   1) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 7 เม.ย.-61
   2) ไตรมาส 1 พ.ศ.2561 7 เม.ย.-61
   3) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 7 พ.ค.-61
   4) เดือนเมษายน พ.ศ.2561 7 มิ.ย.-61
   5) เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 7 ก.ค.-61
   6) ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 7 ก.ค.-61
   7) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 7 ส.ค.-61
   8) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 7 ก.ย.-61
2 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 6 เม.ย.-61
3 สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 23 พ.ค.-61
4 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 12 ก.ค.-61
5 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของ 2560 11 ก.ค.-61
6 สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง 2 ก.ค.-61
7 รายงานสถิติจังหวัด 2560 86 ส.ค.-61
รวม 196
หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค 2561 - ส.ค. 2561

Foot 2