เนื้อหา

23 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" RUN AGAINST DRUGS 2019

65432687 2058600034262746_2294822677182939136_n

64784056 2058600230929393_5162535133420453888_n

64833940 2058600087596074_8707788181069627392_n

20 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน พร้อมด้วย นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " Smart City Thailand Road Show"

64422499 2053508681438548_3727462057314877440_n

64474356 2053509078105175_8002184234691198976_n

64493614 2053554468100636_1131169797355077632_n

13 -14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​อบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร "ผู้บริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจทัล" รุ่นที่ 3

64573125 2042581122531304_6292892739574956032_n

62419297 2042580715864678_6951580292867948544_n

64551134 2042581252531291_3411139777548779520_n

19 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

64442469 2051867734935976_1097093904785735680_n

64583547 2051867871602629_2367507014323535872_n

64713821 2043204215802328_8193810372470243328_n

14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนักวิชาการสถิติชำนาญการเข้าร่วม​อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต

62485854 2043204289135654_3182484549162500096_n

62579703 2043204132469003_111839835991310336_n_1

64713821 2043204215802328_8193810372470243328_n

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. 12 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
  2. 12 มิ.ย. 2562 ผอ.กลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​ประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง​ประสิทธิภาพ​ในการปฏิบัติ​ราชการ​ของจังหวัด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2562​
  3. 10 - 19 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจ สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
  4. 4 มิ.ย. 2562 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ผ่านระบบ Video Conference

Foot 2