เนื้อหา

Water Banner

การอบรม“โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”

     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)” ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet โดยเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล Field Interviewer :FI ในการปฏิบัติงานสนามทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมและการรักษาระบบนิเวศของประเทศไทย โครงการนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญอีกหนึ่งโครงการที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศซึ่งจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าใจสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ย่อยและระดับประเทศ ในการนี้สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

w001 w004w003w002w008

w005w006w007

w010w012w011

w013w014w009

เพลงสำมะโนน้ำ

Logo watersurat

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

infoict

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

52001296 1860122104110541_7944790161512988672_n

การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

204073

ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

51816546 1864921376963947_3543945552230088704_n

Foot 2