14 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติ​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงานและนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สพค.64

timeline 20201014_100139

timeline 20201014_100137

timeline 20201014_100140

timeline 20201014_100140

Foot 2