20 ตุลาคม 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

121974752 3145927945529944_4826774390318554137_n

122013428 3145927962196609_7506613614283158111_n

122138801 3145928038863268_1347388080039641718_n

Foot 2