23 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายสมรักษ์ แสงอาวุธ พนักงานสถิติสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช

06

02

03

04

Foot 2