27 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการรดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

122730201 3164826010306804_5128428535576033635_o

122425651 3164826163640122_7867750623538622629_o

122635348 3164826240306781_2188773676247814082_o

Foot 2