30 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

timeline 20201030_193241

timeline 20201030_193251

timeline 20201030_193245

Foot 2