2 พ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติ​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

000

002

003

Foot 2