9 พ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

timeline 20201109_101744

timeline 20201109_101746

timeline 20201109_101749

timeline 20201109_101751

Foot 2