16 พ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

125190511 3217825071673564_3010563143923031890_o

125540459 3217825915006813_1193398676543019928_o

Foot 2