รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3/2563

lfsQ363r

Foot 2