22 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2563

02

04

05

Foot 2