23 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานสถิติจังหวัดฯ เข้ารับการอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด

timeline 20201223_092213

timeline 20201223_092215

timeline 20201223_092224

timeline 20201223_092226

Foot 2