24 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

132319362 3315466851909385_3367779833534395972_o

132323830 3315467001909370_2680794741188323952_o

131958740 3315875125201891_2335758315575526534_n

Foot 2