28 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน จัดอบรมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดแบบสำรวจโครงการ สรง.64

timeline 20201228_112826

timeline 20201228_112832

timeline 20201228_112838

Foot 2