29 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จัดอบรมชี้แจงถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "การควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงาน

133577450 3326754214113982_2664896397001080580_n

133060853 3326754274113976_5942802091401511130_n

133091967 3326754220780648_2467569333933533811_n

Foot 2