4 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยพนักงานราชการ จัดอบรมชี้แจง เพื่อทบทวนความเข้าใจในรายละเอียดแบบสำรวจโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมฯ

timeline 20210104_094418

timeline 20210104_094420

timeline 20210104_094421

timeline 20210104_094423

Foot 2