11 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

135760290 3360538484068888_7660243259626947593_n

136486820 3360538654068871_8106783437812408570_n

136149749 3360538514068885_6927682643064873563_n

Foot 2