12 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดอบรมการสร้างเครือข่าย อสด. ระดับหมู่บ้าน

137222609 3362197267236343_7635886236675043879_o

136749178 3362197417236328_6403754820071698680_o

136461304 3362197570569646_4439192935931417876_o

Foot 2