ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ/ประเด็นปัญหาสำคัญ ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

ข้อมูลยางพารา


ข้อมูลปาล์มน้ำมัน


ยุทธศาสตร์ที่ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ ( Logistic) ภาคใต้ตอนบน


ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน


ยุทธศาสตร์ที่ การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


Foot 2