รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

EP.06

Foot 2