รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1)

EP.08

Foot 2