21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2 เม.ย. - ก.ย.2565)

timeline 20210621_103146

timeline 20210621_103208

timeline 20210621_103158

Foot 2