13 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์การสำรวจข้อมูล โครงการสำมะโนธุระกิจและอุตสาหกรรม

02

05

03

Foot 2