21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผอ.กลุ่มปฎิบัติการสถิติ จัดประชุม/อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

timeline 20210621_114602

timeline 20210621_114606

timeline 20210621_114607

Foot 2