โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Nso1102563

               โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Nso24022564

SuratNso01102563

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งสิ้น ๔๐ คน ดังนี้  

อัตรากำลัง

จำนวน (คน)

รวมทั้งสิ้น

๔๐

๑.ข้าราชการ

              ๖

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
    เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน


๒.พนักงานราชการ

๑๑

พนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.ลูกจ้างชั่วคราว

๒๒

๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

-เจ้าหน้าที่สถิติ

๓.๒ โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๓ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๔ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ


๑๔ 

๔.ลูกจ้างเหมาบริการ

       -พนักงานขับรถยนต์

(ข้อมูล ณ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔)

 

 

 

Foot 2