โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Nso1102563

               โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

SuratNso1102563

SuratNso01102563

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งสิ้น ๒๕ คน ดังนี้ 
 

อัตรากำลัง

จำนวน (คน)

รวมทั้งสิ้น

๒๕

๑.ข้าราชการ

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

-

 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
    เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน


๒.พนักงานราชการ

๑๑

พนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.ลูกจ้างชั่วคราว

๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

-เจ้าหน้าที่สถิติ

๓.๒ โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๓ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๔.ลูกจ้างเหมาบริการ

       -พนักงานขับรถยนต์

(ข้อมูล ณ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓)

 

Foot 2