โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ssk11

โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

sk21032561      sk2013

sk03611

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งสิ้น ๒๗ คน ดังนี้ 

อัตรากำลัง

จำนวน (คน)

รวมทั้งสิ้น

๒๗

๑.ข้าราชการ

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
    เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน


๒.พนักงานราชการ

๑๐

พนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.ลูกจ้างชั่วคราว

๑๐

๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

-เจ้าหน้าที่สถิติ

๓.๒ โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๓ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๔ โครงการสำมะโนอุสาหกรรม

 

       -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๕ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓

 

       -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

 

 

(ข้อมูล ณ ๕ เมษายน  ๒๕๖๑)

Foot 2