โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Nso16072563

โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

SuratNso16072563

kk21032562

SuratNso160725632

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งสิ้น ๒๗ คน ดังนี้ 

 

อัตรากำลัง

จำนวน (คน)

รวมทั้งสิ้น

๒๗

๑.ข้าราชการ

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
    เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน


๒.พนักงานราชการ

๑๑

พนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.ลูกจ้างชั่วคราว

๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

-เจ้าหน้าที่สถิติ

๓.๒ โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๓ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๔ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓

 

       -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๔.ลูกจ้างเหมาบริการ

       -พนักงานขับรถยนต์

(ข้อมูล ณ  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๓)

 

Foot 2