โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
nk09102561

โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

sk31102561Ks316112561

skkk31102561

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งสิ้น ๒๕ คน ดังนี้ 

อัตรากำลัง

จำนวน (คน)

รวมทั้งสิ้น

๒๕

๑.ข้าราชการ

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

-

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
    เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน


๒.พนักงานราชการ

๑๑

พนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.ลูกจ้างชั่วคราว

๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

-เจ้าหน้าที่สถิติ

๓.๒ โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๓ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

๓.๔ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓

 

       -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

 

 

(ข้อมูล ณ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑)

Foot 2