วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์การ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1306897570

 วิสัยทัศน์ 

            “สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค” 

พันธกิจ 

            1.  พัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางเกษตรครบวงจรการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการเป็นเมืองน่าอยู่

            2.  ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจและการบริหาร รองรับความต้องการของประชาชน 

            3.  พัฒนาระบบบริหารราชการจังหวัด และการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

 ค่านิยมหลักขององค์การ

            1. ทำงานอย่างสร้างสรรค์ คิดดีต่อกัน คิดเจริญต่อกัน (สมานฉันท์) 

            2. ทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมตามวิถีชุมชน (เป็นธรรม) 

            3. ทำงานภายใต้ความคุ้มครองของความสุจริต (โปร่งใส) 

            4. ทำงานเป็นทีม บูรณาการทั้งงานและสปิริตของทีม (ประหยัด/ประสิทธิภาพ)

Foot 2