การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/
๑๘ กลุ่มจังหวัดครั้งที่  ๑/๒๕๕๗

p24      นายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีที่ปรึกษาโครงการฯจากสำนักงาน ก.พ.ร. นายพินิจ พิชยกัลป์ และ ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร พร้อมคณะ    เข้าร่วมประชุม โดยมีสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรรมการ และเลขานุการ อ่านเพิ่มเติม...

Foot 2