โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ppsurat

Mind Map ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 

เรื่อง

download-document

             

aroข้าว

pdf

aroท่องเที่ยว

pdf

aroผู้สูงอายุ

pdf

aroขยะ   

pdf

aroข้อมูลสถิติ 4 ด้าน                         

pdf

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
one1

แผนพัฒนาสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีone1

QRCode East Coast Southern psurat

 สรุปสถานการณ์ แนวโน้ม และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ..2559
aroยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน                                                 
aroยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน  
aroยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
aroผังสถิติทางการ (Data Mapping)download-document

Foot 2