เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบัติงานสนาม

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

1 - 12 มิถุนายน 2561

2

 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

7 - 20 มิถุนายน 2561

3

 สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561

 1 - 30 มิถุนายน 2561

4

 สำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

1 พ.ค. -  30  มิ.ย. 2561

5

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

1 เม.ย. - 30  มิ.ย. 2561

6

 สำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

21 - 27 มิถุนายน 2561

7

 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)

1 - 30 มิถุนายน 2561

8

สำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561 

9

สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 

1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561

10

สำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

1 - 30 มิถุนายน 2561

11

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561

1 - 30 มิถุนายน 2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."

Foot 2