เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

1111

2

 สำรวจการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 (ผนวก สรง.)

1111

3

สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
(ผนวก สรง.)

1111

4

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

1111

5

 สำรวจการเข้าถึงทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561

 (ผนวก สศส.)

001

6

 สำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

001

7

 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)

001 

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."

Foot 2