เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

1111

2

 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561 (ผนวก สรง.)

1111

3

สำรวจการมีการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ.2561

1111

4

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

1111

5

 สำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

001

6

 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (พฤศจิกายน)

001 

7

 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562

001 

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."

Foot 2