เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบัติงานสนาม

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

1 - 12 มีนาคม 2561

2

สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสมารถ พ.ศ. 2561
(ผนวก สรง.)

1 - 12 มีนาคม 2561

3

สำรวจความสุขของคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.2561
(ผนวก สรง.)

 1 - 12 มีนาคม 2561

4

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

7-20 มีนาคม2561

5

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 

1 - 12 มีนาคม 2561

6

 สำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

18-24 มีนาคม 2561

7

 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์ )

1-30 มีนาคม 2561

8

สำรวจปรับปรุงแผนที่ EA โครงการปรับปรุงแผนที่สำมะโนประชากร พ.ศ. 2563

1 - 31 มีีนาคม 2561

 

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."

Foot 2