รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ มาตรการที่ 1 : มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกร และคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พ.ศ. 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2559

01102559

Foot 2