รายงาน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ มาตรการที่ 3 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2559

01202559

Foot 2