รายงาน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ มาตรการที่ 5 มาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2559

01302559

Foot 2