คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการพลเรือน

 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ

 ประกาศ/นโยบาย

 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศ/นโยบาย/แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


Foot 2