ร่างชุดข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

r

การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

 

  • ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

  

การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

  

การแปรรูปการเพิ่มและการสร้างคุณค่า

การขนส่งสินค้าและการจัดการบริหารสินค้า

การพัฒนาระบบการตลาด


Rice

ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : ข้าว 2555-2560 :  Excel  pdf 

Metadata ข้าว:  Excel  pdf

 วิเคราะห์และสุรปสถานการณ์ข้าว : 2560 new

Foot 2