ร่างชุดข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

t

พัฒนาระบบบริการจัดการท่องเที่ยว

 พัฒนาการตลาด

Travel2

Travel3

Travel4

ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : 

การท่องเที่ยว 2555-2559 : Excel  pdf 

Metadata การท่องเที่ยว:  Excel  pdf  

 

รายงานวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ การท่องเที่ยว : 2560 : 2561 new

 

Foot 2