ร่างชุดข้อมูล ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

o

การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ                                                     จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

  • จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

elderly1

elderly2

elderly3

 

ชุดข้อมูลกลางด้านสังคม : ผู้สูงอายุ :  Excel  pdf

Metadata ผู้สูงอายุ:  Excel  pdf 

วิเคราะห์และสุรปสถานการณ์

ผู้สูงอายุ: 2560 new

 

Foot 2