ร่างชุดข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

g

  • จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหาร   จัดการขยะgarbage1garbage2

ชุดข้อมูลกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 

ข้อมูลขยะ ปี 2555-2559: Excel pdf

Metadata ขยะ :        Excel  pdf

วิเคราะห์และสุรปสถานการณ์ขยะ : 2560new

 

Foot 2