การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

mind map_tour

Vc t

  • แผนผังสถิติทางการ ท่องเที่ยวทางทะเล         Excel  pdf
  • ตารางข้อมูลสถิติทางการ ท่องเที่ยวทางทะเล   Excel  pdf
  • สรุปสถานการณ์ แนวโน้ม ท่องเที่ยวทางทะเล : 2558 : 2559 : 2560 : 2561 new

  • Foot 2