โครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1 (Asia –Africa Europe 1)

sut

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ เยี่ยมชมโครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างปรเทศ AAE-1 (Asia-Afriac Europe 1) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำปากบารา จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างเคเบิลใต้น้ำความจุสูงระบบแรกที่มีเส้นทางหลักผ่านประเทศไทย เพื่อเชื่อมไปยัง ๑๗ ประเทศ และลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เป็นการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชนเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่เน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และให้ประชาชนสามารถใช้บริการภาครัฐ เช่น ติดต่อราชการ การสาธารณสุข ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชนได่อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

Foot 2