พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

t   เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยพระณัฐวัฒน์ ฐิตรสี หรือพระมหาตุ้ยนุ้ยและคณะ ซึ่งมุ่งเน้นให้เห็นเป็นแบบอย่างของพระโพธิสัตว์ในการประพฤติตามแนวทางของการบำเพ็ญทานให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้ประพฤติตาม อันเป็นแนวทางการบำเพ็ญความดี และนำไปปฏิบัติให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข

 

Foot 2