ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

pp     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ภายในสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2