ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ในสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

pd

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

Foot 2