ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

18402180 10210764306196630_6578112114740684528_o

     วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยขน์ฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรืธานี ร่วมพิจารณาการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เกษตรกร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร เพื่อจัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ ปี ๒๕๖๐ และแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๔)

Foot 2