ประชุม “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

11052560

     วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวิชการสถิติและวางแผน เป็นตัวแทนจากสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม "การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒" ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2